Saturday, November 24, 2012

Masjidain Marsiya Khawan Hain Ke Namazi Na Rahe, Yani Woh Sahib-e-Ausaf-e-Hijazi Na Rahe


Masjidain Marsiya Khawan Hain Ke Namazi Na Rahe
Yani Woh Sahib-e-Ausaf-e-Hijazi Na Rahe

No comments:

Post a Comment